Osnovni podaci

 • podaci o korisniku (nazivlje, adrese i drugi podaci tvrtke, logo1, logo2, potpis, žig i registracijski podaci za ispis na odgovarajućim dokumentima sustava, mogućnost odabira do 3 različita loga za istovremeno fakturiranje za više poduzeća u istoj bazi podataka – na zahtjev)
 • podaci o pojedinačnim korisnicima programa – operaterima (neograničen broj pojedinačnih korisnika, naziv i lozinka, sustav postavljanja detaljnih ovlasti za korištenje pojedinačnih funkcija programa, postavljanje ovlasti i prava za zaključivanje, brisanje, naknadne izmjene, uvid i/ili ažuriranje određenih vrsta dokumenata, postavljanje ovlasti vezano za održavanje tabela osnovnih podataka /uvid, ažuriranje/, postavljanje ovlasti vezano za prava uvida u različite vrste izvješća i kategorije podataka, postavljanje ovlasti za različite komercijalne postupke /cijene, rabati, popusti/, mogućnosti reguliranja prava uvida u različite kategorije cijena, prava rada samo na određenim organizacijskim jedinicama, prava uvida u izvješća samo za određene vrste dokumenata i/ili organizacijske jedinice, druge sigurnosne postavke, itd.)
 • države, gradovi / mjesta, ZIP i PTT brojevi – za adresiranje i podatke poslovnih partnera (domaće i ino-adresiranje)
 • poduzeća, organizacije, organizacijske jedinice
  • neograničen broj jedinica koje se prate u jednoj ili više baza podataka
  • do 8 organizacijskih razina svaka s neograničenim brojem jedinica (mjesta troška, profitni centri)
  • određenje oblika poduzetništva, trgovine, skladišta (materijal, veleprodaja, maloprodaja)
  • vođenje skladišta prema ponderiranoj srednjoj nabavnoj cijeni, vođenje prema MPC uz automatske zapisnike o promjeni cijena, vođenje skladišta isključivo financijskim praćenjem
  • indikatori dopuštenja knjiženja negativnih zaliha, odstupanja od vremenskog redoslijeda transakcija, itd…
  • datumski limitatori naknadnih izmjena u podacima (odvojeno za financijsko, robno-materijalno, PDV)
  • odabir tipa (izgleda) ispisa otpremnica, ponuda, (pred)računa veleprodaje, maloprodaje, POS računa (30-ak tipova / izgleda računa)
  • odabir načina praćenja u robno-materijalnom poslovanju (“kataloška” skladišta, skladišta s prodajom sa zaliha)
 • vrste i tipovi dokumenata
  • tipovi dokumenata (temeljnice početnog stanja, temeljnice prometa, narudžbe, skladišne primke, primke-kalkulacije, dokumenti količinskog zaduženja / razduženja, međuskladišnice, radni nalozi za proizvodnju, ponude, predračuni, otpremnice, računi, narudžbenice, narudžbe i rezervacije kupaca i dobavljača, ulazni računi, financijska usklađenja, dokumenti dnevnog prometa)
  • neograničen broj vrsta (oznaka) dokumenta pojedinog tipa
  • parametri formiranja broja dokumenta (duljina broja, oznaka godine, prefix, sufix), mogućnosti uvezivanja brojača više oznaka istog tipa dokumenta
  • indikatori za različitu obradu pojedine vrste dokumenta (ulazi u promet, ulazi u PDV, tip trgovine, ima / nema kalkulaciju, može se / ne može zaključiti, oblik ispisa, itd.
  • tablice (sheme) automatskog kontiranja za prijenos u financijsko knjigovodstvo (za svaku vrstu / oznaku dokumenta zasebno)
  • tipovi ulaznih računa (konta troška, mjesta troška)
 • računski plan
  • potpuno proizvoljni računski planovi (gospodarstvo, neprofitni, proračunski)
  • jedinstveni računski plan za sva poduzeća / organizacije u jednoj bazi podataka
  • do 15 znakova
  • do 14 razina proizvoljne sintetike
  • alternativni broj računa, alternativni naziv (na drugim jezicima)
  • salda-konti analitika ili praćenje partnera na računima glavne knjige
  • preuzimanje RRIF, RIF, TEB, neprofitnog, proračunskog itd., računskih planova uz mogućnost daljnje prilagodbe
 • opisi knjiženja i dokumenata – proizvoljni broj standardnih tekstova opisa knjiženja / dokumenata
 • jedinice mjere
 • porezne skupine – neograničen broj poreznih skupina / stopa (ažurira sam korisnik)
 • klasifikacija artikala
  • mogućnost grupiranja artikala u grupe, pod-grupe, itd. do ukupno 10 razina
  • svaka razina s neograničenim brojem skupina
  • do najviše 25 znakova
  • mogućnost zadavanja marže i rabata za grupu te preuzimanje u pripadajuće artikle
  • sva izvješća prometa artikala moguće birati prema oznaci ili dijelu oznake klasifikacije
 • napomene na dokumentima – neograničeni broj proizvoljnih pre-memoriranih tekstova napomena za ispis na različitim komercijalnim dokumentima
 • tečajna lista
  • za preračune
  • upis proizvoljnog broja valuta za proizvoljne nadnevke
  • traženje tečaja od dana transakcije unatrag do prvog pronađenog, mogućnost evidentiranja više obračunskih tečajeva
 • poslovni partneri (kupci i dobavljači)
  • jedinstvena oznaka do najviše 12 znakova
  • traženje prema nazivu ili bilo kojem drugom evidentiranom obilježju (adrese, tel., fax, e-mail, web, brojevi računa i partija, opisi, osobe, itd.)
  • oznaka pripadnosti (org. jedinice određenog poslovnog partnera)
  • opcionalno grupiranje poslovnih partnera prema oznaci tipa do 30-ak grupa poslovnih partnera
  • podaci limita dugovanja, boniteta, rabatne grupe, dana odgode
  • primjena zasebnih oznaka artikala za danog kupca, primjena zasebnog % rabata za danog kupca, primjena određenih kataloških cijena za danog kupca (trgovina na veliko)
  • mogućnost zadavanja tabele rabata za svakog kupca pojedinačno, % rabata, VPC, vremensko trajanje akcije, za pojedini artikal ili grupu artikala
  • prijenos prometa s jedne na drugu oznaku poslovnog partnera
  • ispis omotnica s adresom poslovnog partnera
  • ispis više formata naljepnica sa adresama poslovnih partnera uz opcije formatiranja ispisa
  • preuzimanje u mailing-listu (WORD, EXCEL)
 • artikli (materijal, roba, proizvodi)
  • jedinstvena alfanumerička oznaka do najviše 14 znakova
  • traženje prema nazivu (100 znakova) ili bilo kojem drugom evidentiranom obilježju
  • kataloški broj, oznaka kod dobavljača, 4 alternativne oznake (do 30 znakova), barcode, alternativni (strani) naziv, proizvoljno dugački opis, klasifikacija, do 8 kataloških cijena, cijene u drugim valutama, težina, masa, pakiranja, carinske grupe / stope, dobavljač, proizvođač, zemlja porijekla, slika /video, smještaj u skladištu, signalne količine, količine za narudžbu, preračun kataloških cijena MPC iz VPC, standardne marže, rabati i popusti, različite oznake statusa zaliha, montaže i drugo, itd.
  • zasebna tabela aleternativnih barcode oznaka (više različith barcode oznaka po artiklu)
  • do 6 rabata po grupama kupaca za avansno i odgođeno plaćanje
  • opcije za pojedinačno praćenje (sljedivost) za istu oznaku artikla, praćenje serija, lotova i slično
  • opcije za definiranje normativa / sastavnica za proizvodnju
  • rok trajanja, oznaka serije, veličine, serijski broj, trajnost, itd.
  • opcije za pojedinačno praćenje (sljedivost) za istu oznaku artikla, praćenje serija, lotova i slično
 • usluge (radovi, drugo)
  • jedinstvena alfanumerička oznaka do najviše 8 znakova
  • traženje prema nazivu
  • proizvoljno dugačak opis, jedinične VPC i MPC, jedinične cijene u ino-valuti
 • bilančne pozicije
  • proizvoljno formiranje pozicije kombinacijom do 14 brojeva računa (konta) –  -
  • neograničeni broj definiranih pozicija za proizvoljno izvješćivanje temeljem podataka financijskog knjigovodstva
 • kamatne stope – opće i dogovorene (po partnerima)
  • proizvoljna razdoblja
  • neograničen broj upisa
  • polazni podaci za obračun kamata
 • vrste plaćanja
  • načini plaćanja i neograničeni broj vrsta plaćanja za svaki tip (npr. kreditne kartice, čekovi različitih banaka i drugo)
  • postotak popusta za danu vrstu plaćanja u trgovini na malo
 • brojači dokumenata
  • upravljivi od strane korisnika prema strukturi i broju
  • temelj za ponudu broja kod kreiranja novog dokumenta
  • mogućnost uvezivanja brojača za više vrsta dokumenata i org. jedinica
Back to Top