Financijsko poslovanje

 • neograničeni broj glavnih knjiga u jednoj bazi podataka, mogućnost korištenja neograničenog broja odvojenih baza podataka
 • potpuno proizvoljni računski plan, do 14 razina sintetike, neograničeni broj mjesta troška / profitnih centara na do 8 razina za svaku glavnu knjigu
 • mogućnosti vođenja integriranih (u glavnu knjigu) ili odvojenih salda-konti evidencija i/ili drugih analitika
 • devizni salda-konti
 • sva knjiženja preko temeljnica, neograničeni broj temeljnica u izradi, upis u glavnu knjigu temeljem zaključka (knjiženja) temeljnice
 • regularni knjigovodstveni storno postupci i kontrolirana “rasknjižavanja” temeljnica od strane ovlaštenog korisnika
 • mogućnost knjiženja po mjestima troška
 • uvezivanje stavki iz različitih poslovnih razdoblja neovisno o trenutku prijelaza u novo obračunsko razdoblje
 • pregled i ispis svih zaključenih temeljnica u svakom trenutku
 • pregled stanja računa i partnera u trenutku upisa stavki
 • automatsko balansiranje temeljnice
 • pristup arhivama financijskog knjigovodstva iz prethodnih godina
 • učitavanje stavki iz vanjskih izvora (generiranih drugim programima)
 • preuzimanje stavki iz WiPS robno-materijalnog i komercijalnog poslovanja, obračuna plaća, blagajničkog poslovanja prema unaprijed zadanim shemama kontiranja i opcijama sintetika / analitika
 • devizna knjiženja – trajno se memorira iznos izvorne valute i kunska protuvrijednost
 • zatvaranje stavki kod upisa u temeljnicu ili nankadno, “razbijanje” uplata, zatvaranje “nespecificiranih” storna računa – uključen izračun dana za kamaćenje i obračun tečajnih razlika
 • zatvaranje razreda (proizvoljno)
 • obračun tečajnih razlika na zatvorenim i otvorenim stavkama
 • ažuriranje podataka plaćanja temeljem knjiženja izvoda u komercijalnoj evidenciji uz povezivanje prema pozivu na broj
 • konto kartice  – proizvoljna razdoblja, prikaz u različitim valutama, prikaz salda uz nezaključena knjiženja, kumulativno, analitički ili zbrojno po grupama računa, partnerima, organizacijskim jedinicama, itd.
 • salda konti kartica (kao gore, prikaz u izvornoj valuti, prikaz kunske protuvrijednosti ili prikaz u drugoj odabranoj valuti)
 • glavna knjiga (kao gore), export podataka, postoci učešća troškova, itd.
 • brutto bilanca – analitička i sintetička – istovremeni prikaz razreda, sintetike i analitike – za razdoblje, raspon računa, prikaz u različitim valutama
 • pregled po razredima (kao brutto bilanca)
 • pregled po grupama (kao brutto bilanca) – mogućnost postavljanja sintetike od 2 do 14 mjesta
 • dnevnik knjiženja – proizvoljno razdoblje
 • stanje poslovnih partnera (salda-konti evidencija) – odabir partnera, konta ili grupe, razdoblja, valute prikaza, dospijeća, itd.
 • otvorene stavke (salda-konti evidencija), zbirno i analitički, izvodi i opomene, različiti tekstovi ovjere, zatvorene stavke s tečajnim razlikama, postavljanje različitih uvjeta kao gore – otvorene stavke na neki prethodni dan
 • dospijeće dugovanja – potraživanja (salda-konti evidencija) – dospjelo 0-15-30-45-60-90 i proizvoljni drugi uvjeti
 • prometi računa po organizacijskim jedinicama (mjestima troška, profitnim centrima) – parametrizirani uvjeti kao gore
 • obračun kamata temeljem salda konti evidencije – kamatni listovi zbirni i analitički, liste obračuna kamata, ažuriranje prethodnih obračuna; slobodna selekcija dokumenata, razdoblja
 • izvješće prema bilančnim pozicijama (neograničeni broj pozicija, definira sam korisnik)
 • izvješće prometa računa (konta) uz usporedbu s planski zadanim veličinama (iz temeljnica financijskog plana)
 • grafički prikaz stanja partnera (salda-konti evidencija)
 • automatski prijelaz u novo obračunsko razdoblje uz proizvoljan početak poslovne godine, formiranje temeljnice početnog stanja, prijenos otvorenih i uvezanih stavki, provjere formalne ispravnosti podataka prije prijelaza uz izvještavanje korisnika, opcije automatskog usklađivanja salda-konti evidencije, arhiviranje podataka prethodne poslovne godine
 • provjere ispravnosti podataka financijskog knjigovodstva – usporedbe glavna knjiga – salda-konti – otvorene stavke
 • mogućnost off-line prijenosa podataka financijskog knjigovodstva između odvojenih lokacija (baza podataka) – vidjeti export-import funkcije
 • popunjavanje FINA EXCEL TSI-POD i GFI-POD izvješća i/ili ispis obrazaca godišnjih financijskih izvješća temeljem povezivanja na WiPS bazu podataka i WiPS arhivsku bazu podataka, uz proizvoljno definiranje sastava AOP pozicija izvješća prema rasčunskom planu korisnika (EXCEL datoteka); mogućnost trajnog pohranjivanja popunjenih izvješća i uvjeta izvješća u zasebnim datotekama
Back to Top