Obračun plaća i drugog dohotka

Opće mogućnosti programa

 • praćenje neograničenog broja poduzeća u jednoj bazi podataka, mogućnost korištenja neograničenog broja odvojenih baza podataka
 • neograničeni broj organizacijskih jedinica (mjesta troška / profitnih centara) na do 8 razina za svako poduzeće / organizaciju
 • neograničeni broj zaposlenika / primatelja
 • definiranje neograničenog broja parametriziranih vrsta rada / primanja uz različite formule obračuna
 • neograničeni broj vrsta rada / primanja u obračunu
 • obračun od brutto na netto, netto na brutto, netto2 (“na ruke”) na brutto
 • parametrizirane grupe doprinosa i pojedinačni doprinosi (mijenja sam korisnik)
 • izračun prosječnih satnica, izračun radnog staža
 • automatske vrste primanja (minuli rad i drugo bez upisa evidencije rada)
 • dodaci, odbici, obračun kredita
 • akontacije, višestruke isplate u mjesecu
 • generiranje HUB 1-1, zbrojnih naloga za prijenos – mag. medij ili Internet
 • nalozi za upis na tekuće račune različitih banaka
 • obrasci, generiranje datoteka na magnetnom nositelju
 • neograničeni pristup arhiviranim obračunima
 • prijenos u WiPS financijsko knjigovodstvo temeljem zadanih shema kontiranja
 • parametrizirana izvješća arhive obračuna po zaposlenicima, vrstama primanja, razdobljima, org. jedinicama, itd.
 • standardne tehničke funkcije sustava i pomoćne funkcije (vidjeti pod “Opća funkcionalnost, izvedba i oprema programa”)

Osnovni podaci

 • podaci o korisniku (nazivlje, adrese i drugi podaci tvrtke za ispis na odgovarajućim dokumentima sustava)
 • podaci o pojedinačnim korisnicima programa – operaterima (neograničen broj pojedinačnih korisnika, naziv i lozinka, opcije obvezne strukture lozinke, praćenje vremenskog isteka valjanosti lozinki i druge sigurnosne postavke)
 • mjesta, PTT brojevi
 • općine / gradovi – stope prireza, brojevi računa
 • poduzeća, organizacije, organizacijske jedinice
 • neograničen broj jedinica koje se prate u jednoj ili više baza podataka
 • do 8 organizacijskih razina svaka s neograničenim brojem organizacijskih jedinica
 • određenje sustava obračuna poreza (plaće, drugi dohodak), vrsta obveznika, izvor dokumenata, itd.
 • kvalifikacije / stručne spreme
 • radna mjesta (poslovi i zadaci) – bodovi, dana GO, beneficirani staž
 • banke / primatelji naloga za plaćanje (oznake opisa i obilježja plaćanja, PNB i drugo)
 • porezni sustavi, rasponi i stope
 • grupe doprinosa – neograničeni broj grupa doprinosa uz mogućnost proizvoljnog definiranja i ažuriranja uključenih doprinosa od strane korisnika
 • doprinosi – neograničeni broj doprinosa koje definira i ažurira sam korisnik (iz/na, mirovinsko, zdravstveno, zapošljavanje, stopa, min. i max. osnovica, broj računa, formiranje PNB, oznaka i opis plaćanja), grupe doprinosa u koje se doprinos uključuje
 • vrste primanja - neograničeni broj vrsta primanja koje može definirati i ažurirati sam korisnik čime se određuje način izračuna (brutto, netto, netto2, itd.), formula izračuna (raspoloživo 30-ak formula za izračun), što se upisuje kod evidencije rada / primanja, koeficijent, osnova primanja (redovni rad, bolovanje, itd.), obračunava li se minuli rad ili ne, je li akontacija ili ne, osnova za izračun prosjeka primanja, opcionalno zasebne oznake osiguranja i zadravstvenog osiguranja, oznaka primanja drugog dohotka, oznaka računa ID-1 obrasca, % za obračun doprinosa i poreza kod drugog dohotka, itd., obračun temeljem neke druge vrste primanja (stumulacije), automatske vrste primanja (članarine, minuli rad, minimalna plaća, itd.)
 • iznosi novčanih apoena (za obradu gotovinskih isplata)
 • podaci zaposlenika / osiguranika – prezime, ime, MBG, evidencijski broj, ime oca, mjesto i nadnevak rođenja, stručna sprema, MIO broj, ZO broj, mjesto i adresa stanovanja, općina / grad stanovanja, organizacijska jedinica, radno mjesto, nadnevci zapošljavanja i rasporeda, broj bodova, bodovi po osnovi staža, dodatni bodovi, status obračuna, pripadajuća grupa doprinosa, tip isplate, premije osiguranja, faktor osobnog odbitka, % umanjenja poreza (inv. d.r.), osobni učinak, članarine, II stup MO, osnova osiguranja, oznaka invalidnosti, uvećani staž, oznaka ZO, identifikator ID, identifikator IP, općina rada, banka, broj računa, prosjek sati, prosječna satnica brutto/netto (mjesec, 3 mjeseca, 6 mjeseci), pregled i račun radnog staža, kalkulator (pretvarač) radnog staža godine-mjeseci-dani

Obračun plaća i drugog dohotka

 • evidencija rada / primanja - upis neograničenog broja vrsta rada / primanja uz podatke koji su određeni odabranom vrstom primanja (sati, bodovi, iznos, učinak), opcionalni upis dana od-do za određenu vrstu primanja, grupna dodjela i/ili brisanje određenog elementa evidencije rada za odabrane zaposlenike / primatelje, preuzimanje evidencije rada iz prethodno arhiviranih obračuna, pregled i ispis evidencije rada, pregled i ispis zaposlenika / primatelja bez upisane evidencije rada
 • evidencija kredita – zaposlenik, naziv kredita, kreditor, status kredita, kreditni ugovor, iznos, iznos obroka, broj obroka, izračun obroka, izravnavajući obrok, grupna dodjela kredita odabranim zaposlenicima, pregled odgođenih obroka kredita
 • evidencija dodataka i odbitaka – zaposlenik, naziv, iznos, banka, oznaka dokumenta osnove dodatka ili odbitka, status (aktivan / neaktivan), grupna dodjela odabranim zaposlenicima, pregled i ispis dodataka / odbitaka po zaposlenicima
 • izračun i automatsko ažuriranje prosječne satnice i radnog staža (u postotku ili bodovima) do zadanog dana
 • provođenje obračuna – odvojeno za neograničeni broj poduzeća / organizacija / isplatitelja / obveznika uz memorirane podatke prethodnog obračuna do ponovnog pokretanja obračuna, uključivanje prethodnih akontacija ili ne, plaća za mjesec, nadnevak isplate, nadnevak obračuna, mogućnost izmjene podataka: mjesečni fond sati, iznos osnovnog osobnog odbitka, vrijednost boda, minimalna satnica, vrsta obračuna / ispravka (R-Sm), identifikator obrasca R-Sm, vrsta obveznika / obračuna (R-Sm), pribrajanje u mjesečne vrijednosti R-Sm (da, ne, 0); proizvoljno i neograničeno ponavljanje (iteriranje) obračuna u izradi
 • račun plaća / kontrolna lista – ekranski prikaz i ispis osnovnih podataka obračuna po zaposlenicima / primateljima za preglednu i brzu provjeru ispravnosti obračuna (brutto, doprinosi na, dohodak, doprinosi iz, neoporezivo, porezna osnovica, netto, dodaci, odbici, krediti, za isplatu), pregled zaposlenika / primatelja bez primitka, mogućnost (godišnje) korekcije osobnog odbitka i iznosa poreza na određenoj isplati za posebno ovlaštenog korisnika
 • obračunski platni listovi – odabir zaposlenika, mogućnost izmjene naziva isplatnog listića, standardni ispis A4, ispis na NCR kuverte, pojedinačni ispis doprinosa (da / ne), pojedinačni ispis doprinosa na plaću, neposredan ispis u snapshot formatu za e-mail distribuciju, pohrana u zasebnu datoteku, opcije ispisa u .PDF formatu
 • rekapitulacija doprinosa - ispis po zaposlenicima, doprinosima
 • rekapitulacija poreza po općinama / gradovima
 • rekapitulacija kredita – obračunati i neobračunati, zbrojno ili odvojeno po kreditima
 • rekapitulacija dodataka / odbitaka – zbrojno ili odvojeno po dodacima / odbicima
 • pregled po vrstama primanja - odabir zaposlenika, ekranski prikaz i ispis, opcionalni odabir vrste(a) primanja i osnove primanja (redovni rad, bolovanja, socijalna skrb, dodaci, odbici)
 • obrazac R-Sm – zadavanje putanje i naziva datoteke na magnetnom nositelju, upis dana formiranja datoteke, opcija podnošenja za drugog obveznika, ekranski prikaz podataka stranice B uz mogućnost “ručnog” mijenjanja podataka, print-preview i ispis stranice A i stranice B (sa ili bez HASH broja, formiranje datoteke za REGOS
 • nalozi za prijenos (HUB 1-1) – automatizirano generiranje pojedinačnih naloga, zbrojnog naloga i datoteke ZNP na magnetnom nositelju za obračun u izradi određenog poduzeća / organizacije temeljem podataka obračuna, podataka primatelja naloga, podataka doprinosa, podataka vrsta primanja, podataka zaposlenika / primatelja, opcije ažuriranja nadnevka isplate, nadnevka plaćanja i nadnevka predaje, opcije odvojenog generiranja naloga za isplate, porez, prirez, kredite, doprinose, odbitke i dodatke, opcija upisa MBG zaposlenika / primatelja, formiranje teksta opisa plaćanja, pregled naloga u izvornom obliku uz mogućnost izmjene podataka na nalogu, ispis HUB 1-1 pojedinačno i na A4 listovima, print-preview i ispis ZNP, formiranje datoteke na magnetnog nositelju
 • potpisna lista - opcionalno po organizacijskim jedinicama, proizvoljno zadavanje naslova liste, opcija samo za gotovinske isplate, javna lista s iznosima ili bez
 • lista po načinima isplate - gotovina, tekući račun, štedna knjižica, žiro račun, po bankama
 • rang lista zarada - opcionalno po organizacijskim jedinicama, broj sati, brutto, netto, za isplatu, ekranski prikaz i ispis
 • nalozi za upis na tekuće račune - formiranje datoteka na magnetnom nositelju u formatima slijedećih banaka: Zagrebačka banka, Glumina banka, Splitska banka, Karlovačka banka, PBZ, Slavonska banka, ERSTE, Istarska kreditna banka, Raiffeisenbank Austria, OTP banka, Kreditna banka Zagreb, Hypo Alpe-Adria Bank
 • popis novčanih apoena - opcionalno po organizacijskim jedinicama i mjestima isplate, opcionalno samo za gotovinske isplate
 • zaključak i arhiviranje obračuna - za određeno poduzeće / organizaciju, opcija “de-arhiviranja” obračuna tj. “vraćanja” podataka obračuna u status “u izradi”

Arhiva plaća

 • obrazac ID - odabir mjeseca isplate, identifikatora, ekranski prikaz obrasca uz mogućnost izmjene podataka, ispis obrasca
 • obrazac DNR - odabir zaposlenika i razdoblja isplata, ekranski prikaz obrasca i ispis obrasca
 • obrazac IDD - odabir razdoblja isplata, ekranski prikaz obrasca uz mogućnost izmjene podataka, ispis obrasca
 • potvrde o isplaćenom dohotku – odabir zaposlenika i razdoblja isplata, ekranski prikaz obrasca i ispis obrasca
 • obrazac IP - odabir zaposlenika i razdoblja isplata, ispis obrasca, storno opcija, opcija ažuriranja podataka za popratni list, ispis popratnog lista, formiranje tekstualne CSV datoteke za učitavanje i validaciju programima PU
 • obrazac ID-1 – odabir zaposlenika i razdoblja isplata, storno opcija, opcija ažuriranja podataka za popratni list, ispis popratnog lista, formiranje tekstualne CSV datoteke za učitavanje i validaciju programima PU
 • račun plaća / kontrolna lista (arhiva obračuna) - odabir određene isplate, razdoblja isplate ili plaća za mjesec od – do, ekranski prikaz i ispis osnovnih podataka obračuna po zaposlenicima / primateljima (brutto, doprinosi na, dohodak, doprinosi iz, neoporezivo, porezna osnovica, netto, dodaci, odbici, krediti, za isplatu)
 • obračunski platni listovi (arhiva) - odabir zaposlenika, nadnevka ili razdoblja isplata, mogućnost izmjene naziva isplatnog listića, standardni ispis A4, pojedinačni ispis doprinosa (da / ne), pojedinačni ispis doprinosa na plaću
 • obrazac R-Sm (arhiva) – sve funkcije obrasca R-Sm za bilo koji prethodni obračun kao i za obračun u izradi
 • rekapitulacija doprinosa (arhiva) - odabir nadnevka isplate ili razdoblja isplate, sve funkcije kao i za obračun u izradi
 • rekapitulacija kredita (arhiva) - odabir nadnevka isplate ili razdoblja isplate, sve funkcije kao i za obračun u izradi
 • rekapitulacija dodataka i odbitaka (arhiva) - odabir nadnevka isplate ili razdoblja isplate, sve funkcije kao i za obračun u izradi
 • pregled po vrstama primanja - odabir određene isplate, razdoblja isplate ili plaća za mjesec od – do, sve opcije i funkcije kao i za obračun u izradi
 • rang lista zarada za razdoblje – odabir zaposlenika, odabir određene isplate ili plaća za mjesec od – do, broj sati, brutto, netto, za isplatu, ekranski prikaz i ispis
 • potvrde o primanjima (arhiva) - odabir zaposlenika, nadnevka isplate ili plaća za mjesec od – do, proizvoljni upis svrhe tj. namjene potvrde, opcionalni ispis bez iznosa

Prijenos u financijsko knjigovodstvo

 • odabir određenog obračuna / isplate
 • trajno memoriranje i opcije izmjene sheme kontiranja uz proizvoljan odabir brojeva računa, odabir sintetičkog prijenosa ili prijenosa po organizacijskim jedinicama (mjestima troška), zaposlenicima ili po organizacijskim jedinicama i zaposlenicima za svaki element obračuna odvojeno
 • shema kontiranja: netto plaće i naknade, porez, prirez i doprinosi iz, zdravstveni doprinos, posebni zdravstveni doprinos, doprinos za zapošljavanje, obveza za netto plaću, obveza za zdravstvene doprinose, obveza za doprinos za zapošljavanje, obveza za porez, obveza za prirez, obveza MIO I, obveza MIO II, nadoknada plaće koja se refundira, potraživanje plaće koja se refundira, obveze nadoknade troškova, darovi, potpore, nadoknade troškova, darovi, potpore, obeze za obustave iz netto plaće, obustave iz netto plaće
 • opcija prijenosa na drugo mjesto troška (oznaku) u financijskom knjigovodstvu
 • određenje naziva i lokacije te formiranje datoteke sa podacima za neposredno učitvanje u temeljnicu u sklopu funkcija WiPS financijskog knjigovodstva
Back to Top